मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सुचना