दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (RCC Slab Const. Work & Supp. Delev. Fans)