लेखा परीक्षण गर्न इच्छुक लेखा परीक्षकहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा। शिक्षा शाखा।