स्टाफ नर्स / अ. न. मि. को प्रारम्भिक योग्यताक्रम शुचि प्रकाशन सम्बन्धमा।