साना सिंचाई (नि:शुल्क स्यालो ट्युबवेल, विद्युतीय मोटर) कार्यक्रम अनुदानको लागि सूचना।