व्यक्तिगत घटना दर्ता अपरेटरको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे।