विद्यालय खोल्न अनुमति तथा कक्षा थप सम्बन्धमा। शिक्षा शाखा।