वडा नं. २०

वडा अध्यक्ष : गणेश कुमार चौधरी / वडा सचिव:  गोपिलाल चौधरी 

Undefined
Ward Contact Number: 
9852833225 (वडा अध्यक्ष) | 9814706724 (वडा सचिव)
Weight: 
-1