लहान नगरपालिकाको नगर सभाको बैठकमा उपस्थित हुने बारेको सूचना