दिवा खाजाका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिने बारे (सामुदायिक विद्यालय )