तरकारी बालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन (केन्द्र) पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना।