आधारभूत तहको नगर स्वयंसेवक शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन